KONKURS

Wakacje ze

smakiem

Regulamin

Regulamin konkursu „Podziel Się Smakiem”

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu „Podziel Się Smakiem” (zwanym dalej: „Konkurs”) jest YC Sp. z o.o. siedzibą w Katowicach (40-514) przy ul. Ceglanej 4 (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import – Eksport Józef Bałdyga (07-437) z siedzibą przy ul. Kościelnej 25, Łyse, o numerze NIP 7580003207 (zwany dalej: „Fundatorem”).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora i Fundatora. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin w/w osób.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 5. Konkurs prowadzony jest poprzez aplikację mobilną “Podziel Się Smakiem JBB” (zwaną dalej: “Aplikacja”) oraz stronę internetową www.podzielsiesmakiem.pl (zwaną dalej: “Stroną www”).
 6. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
 7. Konkurs podzielony jest na dwie edycje, trwające w następujących przedziałach czasowych:
  1. I edycja od dnia 06.02.2017 roku od godziny 08.00 do dnia 5.03.2017 roku do godz. 23:59,
  2. II edycja od dnia 06.03.2017 oku od godziny 00.01 do dnia 02.04.2017 roku do godz. 23:59.
 8. Czas trwania Konkursu to okres pomiędzy rozpoczęciem trwania I edycji Konkursu oraz zakończeniem trwania II edycji Konkursu.
 9. Nagrody I, II, III i IV stopnia przyznawane są po zakończeniu każdej z edycji Konkursu.
 10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora.

 

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie są spełnione łącznie:
  1. Pobranie Aplikacji z App Store, Windows Phone Store lub Google Play i zarejestrowanie się do Aplikacji podając numer telefonu i adres e-mail;
  2. Zaakceptowanie warunków Regulaminu Aplikacji;
  3. Potwierdzenie rejestracji poprzez wpisanie do Aplikacji kodu weryfikacyjnego przesłanego na numer telefonu podany podczas rejestracji;
  4. Wykonanie zadania konkursowego – fotografii wykonanej przez siebie przekąski – na podstawie inspiracji wywołanej przez jeden z przepisów zamieszczony przez Organizatora w Aplikacji;
  5. Wgranie poprzez Aplikację fotografii stanowiącej wykonanie zadania konkursowego – w zakładce “Zgarnij nagrody” oraz kliknięcie przycisku “Wyślij zdjęcie konkursowe” (zwane dalej „Zgłoszenie konkursowe”).
  6. Fotografia będąca Zgłoszeniem konkursowym, nie może przekraczać wielkości 5 Mb i musi być zapisana w formacie jpg. bądź png.
  7. Zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu;
 3. Brak któregokolwiek z w/w elementów skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora lub Fundatora z powyższego tytułu.
 4. Wszystkie przesłane Zgłoszenia konkursowe Uczestnika są widoczne w Aplikacji w zakładce „Zgarnij nagrody – moje zgłoszenia”.
 5. Organizator potwierdza wpływ Zgłoszenia konkursowego poprzez przyznanie Zgłoszeniu konkursowemu w zakładce MOJE ZGŁOSZENIA statusu “ZATWIERDZONA”.
 6. Wszystkie Zgłoszenia konkursowe (bez podania danych osobowych Uczestników) będą dostępne na Stronie www w zakładce “Galeria przekąsek”.
 7. Każda z edycji Konkursu będzie związana z wykonaniem zadania konkursowego – fotografii przekąski – związanej z inspiracjami przedstawionymi przez Organizatora. Inspiracją edycji jest przepis na wykonanie przekąski (wraz z jej fotografią lub filmem przedstawiającym sposób jej wykonania), zamieszczony przez Organizatora, dostępny poprzez Aplikację.
 8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich oraz za pomocą automatu.
 9. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość Zgłoszeń w każdej z edycji. Wszystkie Zgłoszenia konkursowe wysłane podczas trwania danej edycji będą brane pod uwagę przy ocenie Zgłoszeń w danej edycji, niezależnie od kolejności ich nadsyłania.
 10. Każdy Uczestnik może wysłać Zgłoszenie w dowolnej liczbie edycji. Jeden Uczestnik może wygrać Nagrodę tego samego stopnia tylko raz (co oznacza na przykład, że Uczestnik wygrywając w pierwszej edycji Nagrodę I stopnia może wygrać w kolejnych edycjach wyłącznie Nagrody II, III i IV stopnia).
 11. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu zostają zdyskwalifikowane i nie będą brały udziału w Konkursie.
 12. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Zgłoszenie:
  • zawiera elementy sprzeczne z prawem,
  • nie stanowi zdjęcia wykonanego osobiście przez Uczestnika,
  • narusza dobre obyczaje,
  • narusza prawa osób trzecich,
  • jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • przedstawia elementy wulgarne, obsceniczne i/lub pornograficzne,
  • zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu,
  • zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich.
 13. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie, Organizator Konkursu nie zaakceptuje Zgłoszenia. Zgłoszenie takie podlega dyskwalifikacji. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez przyznanie Zgłoszeniu konkursowemu statusu „ODRZUCONA” w zakładce MOJE ZGŁOSZENIA. Uczestnikowi nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora lub Fundatora z powyższego tytułu.
 14. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową, która dokona indywidualnej oceny nadesłanych Zgłoszeń. Komisja Konkursowa uwzględni w szczególności ich oryginalność, kreatywność oraz najlepszy sposób oddania tematu zadania, a następnie wyłoni osoby, którym przyznane zostaną Nagrody I, II, III i IV stopnia.
 15. Organizator informuje Uczestnika o wygranej poprzez:
  1. Publikację na Stronie www i w aplikacji wyników danej edycji Konkursu w terminie do pierwszej środy od zakończenia danej edycji do godz. 16:00 w zakładce “Zwycięzcy”,
  2. Przesłania Użytkownikowi wiadomości SMS z informacją o wygranej w terminie do pierwszego czwartku od zakończenia danej edycji do godz. 16:00,
  3. Kontakt telefoniczny z wygrywającym Uczestnikiem w terminie do pierwszego czwartku od zakończenia danej edycji do godz. 16:00.
 16. Na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Aplikacji Organizator przesyła formularz przekazania nagrody oraz oświadczenie podatkowe. W terminie 7 dni od otrzymania w/w wiadomości, Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, które to są niezbędne do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Organizator może zgłosić się do Uczestnika z wnioskiem o przesłanie skanu dowodu osobistego celem potwierdzenia tożsamości Uczestnika w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości danych lub tożsamości Uczestnika.
 17. Nagroda przesyłana jest do Uczestnika na adres wskazany w oświadczeniu podatkowym.
 18. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 19. Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować telefonicznie z Uczestnikiem w terminie określonym w ustępie 15 pkt c powyżej.
 20. Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli dane osobowe podane przez Uczestnika podczas rejestracji nie będą zgodne z danymi wymaganymi przez Organizatora na podstawie ust. 17 niniejszego paragrafu.
 21. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi, którego wybrała Komisja Konkursowa.

 

§3
NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • posługują się całkowicie lub częściowo nieprawdziwymi danymi;
  • wykorzystują różne aliasy tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
  • którzy nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie), jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
  • co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.
 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 4. Każdy przypadek wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wskutek zaistnienia okoliczności określonych w punkcie 2 skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie – zarówno w danej edycji, jak i w całym Konkursie. Uczestnikowi nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora lub Fundatora z powyższego tytułu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

 

§4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

 

 1. W Konkursie będą przyznane następujące Nagrody (łączna pula Nagród):
  1. Nagrody I stopnia – 6 robotów kuchennych BOSH MUM 52110 (o wartości 628,52 zł brutto każdy)
  2. Nagrody II stopnia – 32 blendery ręczne Braun Multiquick 7 MQ725 Omelette (o wartości 255,00 zł brutto każdy)
  3. Nagrody III stopnia – 40 voucherów do pyszne.pl (o wartości 100,00 zł brutto każdy)
  4. Nagrody IV stopnia – 120 gadżetów reklamowych (zestawów kuchennych) z jednego z poniższych typów przedmiotów: deska do krojenia, patelnia, nóż, ścierka, torba (o wartości 100,00 zł brutto każdy) – zestawy kuchenne mogą różnić się między sobą szczegółami niemającymi wpływu na łączną wartość zestawu, np. rozmiarem czy kolorem, w zależności od dostępności produktów. W szczególności zestawy mogą różnić się w powyższy sposób od zestawów prezentowanych na Stronie www.
 2. Jednej osobie może być przyznana tylko raz Nagroda I, II, III lub IV stopnia.
 3. Organizator wyda wygrywającym Uczestnikom wyłonionym przez Komisję konkursową Nagrody ufundowane przez Fundatora.
 4. W każdej z edycji do wygrania będzie następująca liczba nagród: 3 Nagrody I stopnia, 16 Nagród II stopnia, 20 Nagród III stopnia oraz 60 Nagród IV stopnia.
 5. Do wartości każdej Nagrody I, II, III i IV stopnia zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w ust. 1) Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
 6. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 7. Organizator ogłosi listy zwycięzców każdej edycji poprzez publikację wpisu na Stronie www w terminie określonym w niniejszym regulaminie.
 8. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany Nagród na równowartość w gotówce.
 9. Prawo do odbioru nagrody jest niezbywalne – Uczestnik nie może przekazać Nagrody osobie trzeciej odpłatnie ani pod tytułem darmym.
 10. Fundator pokrywa koszty transportu Nagrody do Uczestnika.

 

§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, opłaty należnego podatku przez Fundatora i wydania nagrody zwycięzcy.
 2. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na publiczne ujawnienie swoich danych osobowych w przypadku zwycięstwa w Konkursie.
 3. Wymienione dane mogą być podane na fanpage’u Organizatora, Fundatora oraz partnerów wyłącznie w zakresie udziału w niniejszym Konkursie.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a ich niepodanie przez Uczestnika uniemożliwia udział mu w Konkursie.
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 6. Organizator korzysta w zakresie zbierania informacji o Uczestniku z narzędzi udostępnianych poprzez Google Analytics. Google Analytics nie zbiera danych osobowych Uczestników. Sposób i rodzaj zbieranych o Uczestnikach informacji wskazany jest w niniejszym dokumencie: https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/technologies/cookies/.

 

§6
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WIZERUNEK

 

 1. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do utworów znajdujących się w Zgłoszeniu.
 2. Uczestnik, z chwilą wysłania Zgłoszenia, przenosi na Fundatora autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania ze wszelkich przesłanych utworów, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  3. publiczne wystawianie;
  4. publiczne wyświetlenie;
  5. publiczne odtworzenie;
  6. publiczne wykonanie;
  7. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
  8. wprowadzanie do pamięci komputera;
  9. publiczne udostępnianie Zgłoszeń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  10. najem oryginału lub egzemplarzy;
  11. użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
  12. nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy;
  13. reemitowanie;
  14. wykorzystywanie Zgłoszeń w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.
 3. Uczestnik wyraża ponadto zgodę na publikację Zgłoszenia lub jego części w Aplikacji, na Stronie www, fanpage Fundatora na portalu www.facebook.com oraz fanpage “Podziel się smakiem” na portalu www.facebook.com.
 4. Uczestnik wyraża zgodę i udziela Fundatorowi prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszeń i ich opracowań.
 5. Uczestnik upoważnia Fundatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia.
 6. Fundator uprawniony jest do przeniesienia praw autorskich do utworów znajdujących się w Zgłoszeniu oraz udzielania licencji na rzecz podmiotów trzecich.
 7. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zgłoszenia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Fundatora.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Fundatora.
 9. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za przeniesienie na Fundatora praw własności intelektualnej do materiałów przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
 10. Uczestnik zezwala Fundatorowi na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w treściach przesłanych w Zgłoszeniu. Zezwolenie to w szczególności obejmuje rozpowszechnianie w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

 

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane na adres: YC Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice lub adres e-mail: podzielsiesmakiem@jbb.pl
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników danej edycji oraz od daty ogłoszenia zwycięzcy Nagrody I stopnia.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest poprzez Aplikację, Stronę www oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez Uczestników.
 4. Organizator jest uprawniony do odwołania danej edycji Konkursu, jeżeli zostanie przesłanych mniej niż 100 Zgłoszeń w danej edycji.
 5. Organizator jest uprawniony do przedłużenia danej edycji Konkursu o maksymalnie 7 dni, jeżeli do końca czasu trwania danej edycji nadesłanych zostanie mniej niż 100 Zgłoszeń. W takim wypadku rozpoczęcie każdej kolejnej edycji Konkursu ulega przesunięciu w czasie o taką samą liczbę dni, o jaką uprzednia edycja Konkursu została wydłużona.
 6. Organizator jest uprawniony do prowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w zakresie związanym z technicznym funkcjonowaniem Aplikacji i technicznym sposobem wysyłania Zgłoszeń konkursowych. Zmiany Regulaminu nie będą miały żadnego rodzaju wpływu na już wysłane przez Uczestników Zgłoszenia.
SZUKAJ również INSPIRACJI
NA PRZEKĄSKI NA NASZYCH
PROFILACH